پر کردن دندان

پیش از توضیح پر کردن و درمان دندان، می بایست شما را با آناتومی دندان و تشریح بخش های دندان آشنا کنیم. ابتدا شما باید به این عکس خوب نگاه کنید: چیزی که در عکس فوق اهمیت دارد، این است که موقعیت عصب را در دندان پیدا کنیم. همانطور که خودتان می بینید، عصب از…

Details