سنسور RVG TR DENT

قیمت 108,000,000 ریال

توضیحات:
سنسور RVG TR DENT
قابلیت وصل مستقیم به کامپیوتر – سیستم سنسور CCD – دارای CD مدیریت فایل جهت پرونده سازی بیمار
چین تحت لیسانس ایتالیا
(DIRECT)