رادیو گرافی دیواری ORIX AC

رادیو گرافی دیواری ORIX AC اوریکس
ایتالیا

قیمت 98,000,000 ریال

قیمت 103.000.000ريال

 

توضیحات:

رادیوگرافی دیواری اوریکس
رادیوگرافی دندانپزشکی
در دو مدل DCو ACعرضه شده

(ایتالیا)

با بازوی اورجینال
2015 جدید و 70KV