رادیو گرافی دیواری ORIX DC

رادیو گرافی دیواری ORIX DC اوریکس
ایتالیا

رادیوگرافی پرتابل ORIX DC اریکس

قیمت 113,000,000 ریال

توضیحات:
خرید رادیو گرافی
رادیوگرافی دیواری اریکس Orix

در دو مدل DCو AC عرضه شده

(ایتالیا)

با بازوی اورجینال
2015 مدل جدید و 70KV